Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk.

Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk. Prevádzkovateľ týchto stránok, nezodpovedá za Vašu interakciu na týchto odkazovaných stránkach.

Pokračovať alebo návrat na prechádzajúcu stránku.

Čo by mal každý vedieť

Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec. 

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. Naučte sa, ako postupovať, ak sa v takejto situácii ocitnete!

Čo je prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Záchranca musí vedieť:

  • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života, 
  • zistiť príznaky úrazu, ochorenia, 
  • poskytnúť prvú pomoc, 
  • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému. 

Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.

Medzi životohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

Práca záchranárov

Záchranná zdravotná služba (ZZS) je určená na poskytovanie zdravotníckej a lekárskej pomoci mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia (ambulancia, poliklinika, nemocnica). 

ZZS zasahuje pri náhle vzniknutých stavoch spojených s ohrozením života, ako napr. bezvedomie, zlyhávanie dýchania, srdca, pri väčších úrazoch alebo pri náhlom a prudkom zhoršení chronického ochorenia.

Náplňou ZZS nie je poskytovať pomoc namiesto pohotovostnej služby vtedy, keď sa chorý človek kvôli vlastnému pohodliu nechce vybrať z domu!

Základy prvej pomoci

PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM > ZASTAVENIE DÝCHANIA A KRVNÉHO OBEHU > VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE > BEZVEDOMIE, EPILEPSIA >
ŠOK > POPÁLENINY > POLEPTANIE KOŽE, SLIZNÍC, OČÍ > ZLOMENINY >
SRDCOVÝ ZÁCHVAT, INFARKT SRDCA > NÁHLA MOZGOVÁ PRÍHODA > REZNÉ, BODNÉ, TRŽNÉ A STRELNÉ RANY > CUDZIE TELESO V OKU, NOSE A UCHU >
AUTONEHODA > PRIVOLANIE ZÁCHRANKY >

Ktoré číslo volať?


155

Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.

112
Číslo 112  je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci – hasičov. Príkladom sú dopravné nehody, pády do hĺbky, úrazy v uzavretých a ťažko prístupných priestoroch, pri úniku škodlivých kvapalín, chemikálií, požiari a hrozbe požiaru.
Políciu
 cez linku 112 žiadajte v prípade podozrenia, že situácia bola spôsobená inou osobou, napr. bitky, napadnutia, pracovné úrazy, agresívne osoby pod vplyvom omamných látok, ozbrojení jedinci.

Ak si nie ste istí tým, na ktoré číslo treba volať, volajte ktorékoľvek. Operátori 155 aj 112 sú navzájom prepojení v jednom spoločnom centre, vždy v krajskom meste.